top of page

心噏!, 牛吉地
Sum Up!, ngau4 gat1 dei6

1-6: 寫照,何明恩、蕭芷芊 | Portrayal, Ho Ming Yan, Siu Ji Chin Jovita
7-10: 三不像 — 一個 97女生的讀白,梁海頤@一舊飯團 | What If — a monologue from a 97 girl, Alysa Leung @ Riceballshk
11-14:《瑪吉阿米》365+,曾凱渝 |《瑪吉阿米》 365+, Tsang Hoi Yu

bottom of page